فهرست دروس قدیمی زبان کره ای

مهدیه · 19 مارس 2023

لیست دروس ترم دوم از درس 55 تا درس 118

 • درس 1 تا درس 11
 • درس 12 تا درس 19
 • درس 20 تا درس 27
 • درس 28 تا درس 35
 • درس 36 تا درس 43
 • درس 44 تا درس 51
 • درس 52 تا درس 59
 • درس 60 تا درس 67
 • درس 68 تا درس 72

لیست دروس ترم سوم از درس 119 تا درس 200

 • درس 1 تا درس 11
 • درس 12 تا درس 19
 • درس 20 تا درس 27
 • درس 28 تا درس 35
 • درس 36 تا درس 43
 • درس 44 تا درس 51
 • درس 52 تا درس 59
 • درس 60 تا درس 67
 • درس 68 تا درس 72

اطلاعات دوره

دسته‌بندی ‌ها:

question